AMOLED DDIC – SR6541

SR6541:小型AMOLEDスクリーンの表示制御・駆動用DDICチップ

 • Input interface
 • MIPI DSI with D-PHY V1.1 RX 2.7Gbps
 • MIPI DSI with C-PHY V1.0 RX 1.6Gbps
 • チャネル数:3000
 • Input power範囲
 • I/O VDDI:1.65~1.95V
 • Core DVDD:1.0~1.26V
 • Analog VCI:2.65~4.80V
 • Analog AVDD:6~8V
 • Output power
 • VGH:AVDD、AVDD+VCI、2*AVDD
 • VGLX:AVEE、AVEE-VCI、2*AVEE
 • VRGH:5~15V(VGH- 1V)
 • VGL_REG:-0.5~ -13.5V(VGLX+1V)
 • VGMP:4.5~7.7V(AVDD- 0.6V)
 • VGSP:0.2~4.5V
 • OLED初期化電圧
 • Positive Voltage VREF1:0.2~6.1V
 • Negative Voltage VREF2:-6.1~0.2V
 • Negative Voltage VREF4:-6.1~0.2V
 • Positive Voltage VREF1O_2O:-6.1 ~ 6.1V
 • Negative Voltage VREF4O:-6.1~0V
 • OLED ELVDD電圧
  (AODモードで使用):3.0~7.3V